Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávateľ dodáva reklamný tovar a služby s tým spojené, odberateľ kupuje reklamný tovar a služby s tým spojené. Uvedené podmienky platia samostatné, v prípade uzavretia rámcovej zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Kúpna cena

Ceny predávaných produktov sú uvedené v katalógoch, resp. k cenníkom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou katalógov. Cena tovaru a služieb nezahŕňa náklady na prepravu k odberateľovi. Cena tovaru a služieb nezahŕňa náklady na balenie. Cena tovaru, fungujúceho na batérie, nezahŕňa cenu batérii, pokiaľ nie je uvedené v katalógu inak. K cenám služieb /potlačí/ sa pripočítavajú príplatky, platné v hlavnom katalógu Reklamné predmety. Dodávka tovaru je minimálne dva týždne od prevzatia objednávky .Pri objednávke s potlačou začína dodacia lehota plynúť po prevzatí kompletných tlačových podkladov. Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady na účet dodávateľa.

Dodacie podmienky

Tovar môže byť dodaný nasledovne:

  • osobným odberom
  • rozvoz -prepravou dodávateľa na náklady odberateľa
  • poštou dobierkou

dodávateľ si ponecháva právo dodania tovaru - vyššieho alebo nižšieho počtu až do výšky 10% z objednaného množstva pri diároch s grafickou obálkou, špeciálnych povrchoch a špeciálne zhotovených diároch s reklamným vybavením značky Brunnen a pri zákazkovej výrobe pier UMA a pri špeciálne zhotovených produktoch a tlačovinách.

Miesto plnenia dodávok

Miestom plnenia dodávok je miesto určené odberateľom písomne.Pri každom odbere tovaru zároveň odberateľ dostane aj faktúru, ktorá zároveň slúži ako dodací list, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Platobné podmienky

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane dopravy a DPH.

Po vzájomnej dohode môžu byť platobné podmienky:

  • v hotovosti pri odovzdaní tovaru
  • 100% tnou zálohovou platbou
  • 80% tnou zálohovou platbou
  • dobierka
  • x% záloha + hotovosť pri prevzatí tovaru
  • 14 dní od prevzatia tovaru na faktúru
  • Dohodnutá splatnosť tovaru a služieb

Pokiaľ dohodnutá záloha nebude uhradená včas v zmysle zálohovej faktúry, môže dodávateľ jednostranne odstúpiť od plnenia objednávky. Splatnosť faktúry 14 dní sa rozumie čas od jej vystavenia až po pripísanie úhrady na účet dodávateľa. Dodávateľ je oprávnený fakturovať aj čiastkové plnenie dodávok tovaru a služieb a kupujúci je povinný toto čiastkové plnenie uhradiť. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo na objednaný tovar a služby až po zaplatení tovaru v prospech dodávateľa. Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Sankcie a pokuty


Zmluvná pokuta je vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Uplatňujeme si právo spoplatniť zaslanie upomienky, resp. výzvy za nedodržanie platobných a fakturačných podmienok paušálnou náhradou nákladov a to nasledovne: Náhrada nákladov za odoslanie prvej upomienky v sume 5 € + DHP, náhrada nákladov za odoslanie každej ďalšej upomienky v sume 7 € + DP

Odstupenie od zmluvy alebo objednávky

Dodávateľ môže od objednávky alebo zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy, alebo v prípadoch, stanovených Obchodným zákonníkom. Prehlásenie o odstúpení musí byť v písomnej forme a musí to byť doručené odberateľovi e-mailom a následne poštou. Musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia od objednávky alebo zmluvy. Doručením prehlásenia sa záväzna objednávka alebo zmluva ruší. V prípade odstúpenia dodávateľa od objednávky alebo zmluvy z dôvodu hrubého porušenia objednávky alebo zmluvy odberateľom sa odberateľ zaväzuje neuhradený tovaru vrátiť a uhradiť v prospech dodávateľa storno poplatok vo výške 30 % pri tovaru bez potlače z hodnoty vráteného neuhradeného tovaru, pri tovare s potlačou storno poplatok vo výške 90% z hodnoty vráteného neuhradeného tovaru.

Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenie alebo absolútne nedodanie tovaru z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodu že uvedený tovaru sa nenachádza ani na zahraničnom sklade. O tejto skutočnosti musí písomne informovať odberateľa najneskôr do 5 dní od doručenia objednávky. Zároveň mu dodávateľ poskytne možnosť náhradného tovaru. Pokiaľ s tým odberateľ nebude súhlasiť s náhradným riešením , dodávateľ bude toto považovať za storno nedodaných položiek a má právo odstúpiť od plnenia objednávky a bez ďalšej výzvy stornuje nedodané položky z objednávky. Pri objednávke tovaru s potlačou je odberateľ povinný poskytnúť odberateľovi požadované podklady na tlač v 100%tnej kvalite. Pokiaľ tak neurobí, stráca nárok na reklamáciu kvality potlače a na odstúpenie od objednávky z dôvodu nekvalitného prevedenia potlačí.

Prevzatím tovaru buď osobne odberateľom alebo odovzdaním verejnému prepravcovi prechádza riziko poškodenia alebo straty z dodávateľa na odberateľa, resp. prepravcu. Zodpovednosť za škody sa uplatňuje v zmysle platných ustanovení Obchodného zákonníka.

Kvantitatívne škody uplatní odberateľ najneskôr pri prevzatí tovaru, kvalitatívne škody uplatní odberateľ najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru. Reklamačné konanie sa riadi platnými predpismi Obchodného zákonníka. Predávajúci je povinný uznané škody odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do dvoch mesiacov od prevzatia reklamácie. Uplatnenie ďalších nárokov na náhradu škody a nepriamych nákladov sa na základe týchto podmienok vylučuje. Nezaplatenie tovaru do 30 dní od prevzatia tovaru sa považuje za hrubé porušenie objednávky alebo zmluvy. Dodávateľ ručí za dodaný tovar k potlačí do výšky dohodnutej ceny potlače. Ak kupujúci žiada 100% ručenie, musí si pri objednávke dohodnúť poistenie.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi predávajúcim. a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim - podnikateľom.


Ostatné náležitosti

Ostatné náležitosti neupravené v týchto Všeobecných obchodný podmienkach sa riadia platnými predpismi Obchodného zákonníka a v prípade sporu riešia miestne príslušným súdom v sídle dodávateľa.


Dôležité upozornenia

všetky výrobky predávané dodávateľom  sú určené výhradne na reklamné a propagačné účely.

V západnej Európe je plne akceptovaná čierna náplň pier, preto aj väčšina nami ponúkaných pier ju automaticky obsahuje. Pri každej objednávke je potrebné predom si overiť farbu tuhy pier, prípadne overiť možnosť jej výmeny za modrú farbu. V prípade, že tak klient neurobí, nie je možné následne farbu tuhy reklamovať, reklamácie nebude uznaná.


Dodacie lehoty v čase korona krízy

Dodacie lehoty v čase korona krízy sa môžu meniť. Pri špeciálnych objednávkach produktov na mieru sa môže dodanie predĺžiť v závislosti od meškania prepravných spoločnosti, hraničných kontrol a iných nepredvídaných udalostí súvisiacich s korona krízou.

Ak nastane meškanie z vyššie uvedených dôvodov, predávajúci nezodpovedá za meškanie z dôvodu vyššej moci, klient je povinný objednávku prevziať a riadne zaplatiť.


V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Predávajúcemu bránia v splnení jeho povinnosti dodať tovar Kupujúcemu v dojednanom termíne dodania štandardne do 14 kalendárnych dní, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Termín dodania tovaru sa primerane predĺži o dobu trvania týchto prekážok.

Právne vzťahy založené na základe týchto VOP a/alebo uzatvorenej zmluvy ako aj právne vzťahy s nimi súvisiace sa riadia právom Slovenskej republiky; rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP a/alebo zo zmluvy ako aj v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.